Tương lai của mạng lưới phân phối nội dung CDN

Tương lai của mạng lưới phân phối nội dung CDN

CDN (Content Delivery Network) được phát triển nhằm phân phối nội dung sẵn có nhanh hơn và tốc độ cao hơn. Nhờ sử dụng các máy chủ chuyên biệt, đặt tại nhiều địa điểm, mạng lưới phân phối nội dung CDN sẽ tăng tốc độ phân phối bằng cách “lưu trữ” trước nội dung ở rất...